عایق XPS با ضخامتهای 2 تا 15 سانتی متری تولید می شود.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن