برای مصارف ویژه، با ترکیب افزودنی هایی موسوم بهRetarder Fire در فرآیند تولید، XPS های "کندسوز" و "نسوز" به دست
می آید.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن