خیر؛ به دلیل این که تولید عایق XPS فیزیکی ست هیچ ماده شیمیایی و سمی در حریق احتمالی XPS متصاعد نمی شود. ولی نکته مهم این است که با توجه به لزوم وجود پوشش بر روی عایق XPS عملا موضوع آتش سوزی به آسانی امکان پذیر نخواهد بود.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن