برای دیوارهای داخلی 5 سانتی متر و برای دیوارهای خارجی 7 سانتی متر پیشنهاد می شود. بدیهی ست که با پوشش های بعدی بر روی دیوار، ضخامت دیوارها افزایش پیدا خواهد کرد.

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن