سایت های BTS مخابرات ایران

پروژه های متعدد مقاوم سازی سایت های BTS مخابرات ایران

با استفاده از دیوارهای XPS و ملات پلیمری راش

دیوار عایق XPS

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن